Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
tento název je v souladu se zařazením do sítě škol
IČO: 830 763        IZO:  102 553 963

Ředitel školy:  Mgr. Jan Duda

jmenován do funkce radou města Jirkova 1. 7. 2003 na základě konkurzního řízení ze dne 23. 5. 2003.

Působnost a pravomoci:

- jsou dány § 164 a 165 zákona č 561/04 sbírky

ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce,odpovídá za plnění uč. plánů a osnov a za úroveň výchovně vzdělávací práce školy

ředitel rozhoduje:

- o odkladu a dodatečném odkladu školní docházky

- o zařazení dětí do ŠJ, ŠD pokud počet dětí nepřesahuje počet, který lze přijmout

- o zařazení dětí do základní školy

ředitel může podle místních podmínek upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány

Oprávnění k poskytování informací:

ředitel školy - tel.  474 654 370

statutární zástupce - Mgr. Alena Jiráčková - tel. 413 035 040

výchovný poradce - pouze v oblasti výchovně vzdělávacích problémů žáků a volby povolání

Přijímat a vyřizovat stížnosti zákonných zástupců žáků je oprávněn pouze ředitel školy nebo jeho statutární zástupce!

Odvolání proti rozhodnutí ředitele:

a) ve smyslu zákona č. 561/ 2004 Sb. - do 15 dnů po obdržení rozhodnutí k správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal

b) ve smyslu zákona 500/2004 Sb. správní řád - § 81 - § 92

Přehled nejdůležitějších právních předpisů:

- Zákon 561/2004 Sb., školský zákon 

- Zákon 48/2005 Sb., o základní vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky

- Zákon 500/2004 Sb., správní řád - Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na školská zařízení 

- Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

- Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

- Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Tyto právní normy jsou po dohodě k nahlédnutí v ředitelně školy.

Postup při vyřizování stížností:

1) Stížnosti se podávají písemnou formou řediteli školy, který tuto zaeviduje a prošetří.

2) Stížnosti, které není možno prošetřit na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne doručení.

3) Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení.

4) V případě ústního jednání při prošetřování stížnosti musí být sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.

5) O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedených lhůtách, a to i v případě, že stížnost není oprávněná.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Tento postup je přesně popsán zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) Organizace je povinna poskytovat informace (pokud nejsou zákonem vyčleněny) na základě žádosti nebo zveřejněním.

2) Žádost se podává ústně nebo písemně.

3) Organizace žádost posoudí, zaeviduje a nejpozději do 15 dnů od přijetí informaci poskytne. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

4) Pokud organizace žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele.

5) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení.

6) O činnosti v oblasti poskytování informací je organizací sestavována veřejná výroční zpráva.

Sazebník úhrad:

1 hodina práce získávání podkladů          100,- Kč
Kopie výroční  zprávy                              120,- Kč
Fotokopie informace (strana A4)                 2,- Kč
Druhopis vysvědčení                               100,- Kč
 

Mgr. Jan Duda ředitel školy